Paslaugų teikimo sąlygos

1. Sąvokos

1.1. Pardavėjas –

1.2. Pirkėjas – 1) Veiksnus fizinis asmuo, t. y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas ir kuris nėra pripažintas neveiksniu teismo tvarka. Nepilnamečiai, t.y., asmenys iki 18 metų amžiaus, www.stickeriai.lt el. parduotuvėje prekių įsigyti negali. 2) Juridinis asmuo.

1.3. Šalys – Pirkėjas ir Pardavėjas kartu.

1.4. Stickeriai.lt – elektroninė parduotuvė, esanti internete adresu www.stickeriai.lt.

1.5. Asmens duomenys – taip, kaip juos apibrėžia Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas, o būtent: bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.

1.6. Taisyklės – šios „Prekių pirkimo – pardavimo elektroninėje parduotuvėje www.stickeriai.lt taisyklės”.

1.7. Privatumo politika – Pardavėjo patvirtintas dokumentas, kuriame yra numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės, naudojantis elektronine parduotuve www.stickeriai.lt.

1.8. Prekių grąžinimo taisyklės – Pardavėjo patvirtintas dokumentas, kuriame numatytos prekių, įsigytų iš Pardavėjo, naudojantis elektronine parduotuve www.stickeriai.lt, grąžinimo garantijos.

1.9. Civilinis kodeksas – Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas.

2. Bendrosios sąlygos

2.1. Pirkėjas, registruodamasis elektroninėje parduotuvėje www.stickeriai.lt arba pirkdamas elektroninėje parduotuvėje www.stickeriai.lt be registracijos patvirtina, kad yra susipažinęs su Taisyklėmis bei, kad jas suprato ir sutinka pirkti elektroninėje parduotuvėje www.stickeriai.lt vadovaujantis šiose Taisyklėse numatyta tvarka. Tokiu būdu patvirtintos Taisyklės yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu www.stickeriai.lt susijusios sąlygos.

2.2. Pirkti elektroninėje parduotuvėje www.stickeriai.lt turi teisę tik Pirkėjai, kaip jie apibrėžti šių Taisyklių 1.2 punkte. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles ir susipažinęs su Privatumo politika (Taisyklių 2.4 punktas), patvirtina, kad jis atitinka šių Taisyklių 1.2 punkte numatytą Pirkėjo aprašymą.

2.3. Pardavėjas turi teisę bet kada savo nuožiūra koreguoti ar pakeisti Taisykles. Pardavėjui pakoregavus ar pakeitus Taisykles nauja ar koreguota Taisyklių redakcija įsigalioja ją paskelbus www.stickeriai.lt. Pirkėjas privalo kiekvieną kartą prieš pirkdamas elektroninėje parduotuvėje www.stickeriai.lt peržiūrėti, ar nėra paskelbta nauja ar koreguota Taisyklių redakcija ir su ja susipažinti. Kiekvieną kartą Pirkėjui perkant prekes elektroninėje parduotuvėje www.stickeriai.lt yra laikoma, kad Pirkėjas susipažino su naujausia paskelbta Taisyklių redakcija ir sutinka pirkti vadovaujantis naujausia Taisyklių redakcija.

2.4. Pirkėjas privalo susipažinti su Pardavėjo patvirtinta ir viešai paskelbta Privatumo politika. Sutikimą arba nesutikimą su konkrečiais Pirkėjo Asmens duomenų panaudojimo būdais Pirkėjas išreiškia pačioje Privatumo politikoje numatyta tvarka.

2.5. Jei Pardavėjui numatyta teisė ar pareiga pateikti Pirkėjui informaciją ar dokumentus elektroniniu paštu, visais atvejais už veikiančio ir Pirkėjui priklausančio elektroninio pašto adreso pateikimą Pardavėjui atsako pats Pirkėjas. Pirkėjas nurodydamas Pardavėjui elektroninio pašto adresą patvirtina, kad elektroninio pašto adresas priklauso jam.

2.6. Pirkėjas, pirkdamas el. parduotuvėje stickeriai.lt sutinka, kad prekės bus siunčiamos tiesiogiai iš stickeriai.lt sandelio arba tiesiogiai iš Kinijos tiekėjo.

2.7. Pirkėjas sutinka, kad išskirtinais atvejais, kai yra perkamas didelis krepšelis stickeriai.lt parduotuvėje, gali būti informuotas apie būsimą muito mokestį. Tokiu atveju, su pirkėju stickeriai.lt susisiekia tiesiogiai kad gauti pirkėjo patvirtinimą. Pirkėjas gali šio pirkimo atsisakyti.

2.7.1. Esant būsimam muito mokesčiui, pirkėjas gali duoti sutikimą, kad prekės iš tiekėjo būtų siunčiamos į stickeriai.lt sandelį, tokiu atveju stickeriai.lt patys sumoka muito mokestį ir vėliau išsiunčia prekes Pirkėjui. Esant tokiam atvejui, nurodyti prekės siuntimo terminai negalioja.

3. Prekių pirkimas, atsiskaitymo už prekes tvarka ir terminai

3.1. Pirkėjas turi teisę įsigyti prekes elektroninėje parduotuvėje www.stickeriai.lt pasirinkdamas vieną iš šių būdų:

3.1.1. internetu užsiregistruodamas www.stickeriai.lt (įvesdamas savo registracijos vardą ir slaptažodį);

3.1.2. internetu nesiregistruodamas www.stickeriai.lt;

3.2. Pirkėjas, užsisakydamas prekes vienu iš Taisyklių 3.1. punkte nurodytų būdų, atitinkamuose Pardavėjo pateiktuose informacijos laukuose privalo nurodyti Privatumo politikoje numatytus tinkamam prekių užsakymo įvykdymui būtinus savo Asmens duomenis.

3.3. Kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą prekę ar paslaugą ir suformavęs prekių krepšelį, įvykdo visus užsakymo žingsnius, kurių paskutinis yra mokėjimo būdo pasirinkimas ir patvirtinimas, laikoma, kad tarp Pardavėjo ir Pirkėjo atsirado pirkimo – pardavimo teisiniai santykiai ir sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis (pirkimo – pardavimo sutartis laikoma sudaryta pagal šias Taisykles).

3.4. Kiekvienas Pirkėjo užsakymas saugomas www.stickeriai.lt duomenų bazėje.

3.5. Už užsisakytas prekes Pirkėjas gali atsiskaityti vienu iš šių būdų:

3.5.1. naudojantis elektronine bankininkyste;

3.5.2. banko pavedimu;

3.6. Kai Pardavėjas gauna apmokėjimą už prekes, patvirtinamas prekių užsakymas ir Pardavėjas nedelsiant, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną, pradeda prekių išsiuntimo Pirkėjo pasirinktu būdu procedūrą.

3.7. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, sutinka, kad prekių pirkimo dokumentai – PVM sąskaitos faktūros, kurios kartu yra ir prekių garantiniai talonai, jeigu Pardavėjas suteikia garantiją prekei, jam būtų pateikiamos elektroniniu būdu Pirkėjo registracijos formoje nurodytu elektroninio pašto adresu ne vėliau kaip iki prekių perdavimo Pirkėjui momento. PVM sąskaitose faktūrose nurodomos pasirinktos prekės, jų kiekis, suteikiamos nuolaidos, galutinė prekių kaina, įskaitant visus mokesčius, ir kiti buhalterinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų patvirtinti būtini pateikti duomenys.

3.8. Prekių kaina po to, kai Pardavėjas patvirtino užsakymą, keistis negali, išskyrus atvejus, kai prekės kaina pakito dėl informacinių sistemų techninės klaidos ar kitų nuo Pardavėjo nepriklausančių objektyvių priežasčių. Jei tokiu atveju Pirkėjas nesutinka įsigyti prekę nauja kaina, Pirkėjas gali atsisakyti užsakymo informuodamas apie tai Pardavėją per 2 (dvi) darbo dienas. Anuliavus užsakymą šiame punkte numatyta tvarka, Pirkėjui grąžinamos visos jo sumokėtos sumos.

4. Pirkėjo teisės

4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes bei užsisakyti paslaugas www.stickeriai.lt šių Taisyklių nustatyta tvarka.

4.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti užsakymo šių Taisyklių nustatyta tvarka.

4.3. Pirkėjas turi teisę pakeisti ar grąžinti įsigytas prekes Taisyklių ir Prekių grąžinimo taisyklių nustatyta tvarka.

4.4. Pirkėjas turi visas kitas teises be paminėtų šių Taiskyklių 4.1. – 4.3. punktuose, įtvirtintas šiose Taisyklėse, Privatumo politikoje ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

5. Pirkėjo pareigos

5.1. Pirkėjas, naudodamasis www.stickeriai.lt, privalo vykdyti savo įsipareigojimus, laikytis šių Taisyklių, Privatumo politikos ir kitų sąlygų, nurodytų www.stickeriai.lt elektroninėje parduotuvėje, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

5.2. Pirkėjas privalo sumokėti už užsisakytas prekes ar paslaugas bei jų pristatymą ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.

6. Pardavėjo teisės

6.1. Pardavėjas turi teisę keisti, sustabdyti ar nutraukti tam tikrų www.stickeriai.lt funkcijų veikimą ar dalį jų, taip pat keisti www.stickeriai.lt esančių elementų išdėstymą. Pardavėjas turi teisę sustabdyti arba nutraukti www.stickeriai.lt veiklą. Tokiu atveju, visi priimti ir patvirtinti Pirkėjų užsakymai užbaigiami vykdyti, o nauji užsakymai nėra priimami.

6.2. Pardavėjas turi teisę keisti paslaugų, teikiamų www.stickeriai.lt, teikimo apimtį ar būdą, sustabdyti, nutraukti paslaugų ar jų dalies teikimą, apmokestinti paslaugas ar paslaugų dalį.

6.3. Jei Pirkėjas bando pakenkti www.stickeriai.lt darbo stabilumui, saugumui ar nevykdo savo įsipareigojimų, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be išankstinio įspėjimo apriboti arba sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis www.stickeriai.lt arba išimtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo paskyrą.

6.4. Pardavėjas turi teisę iš anksto neįspėjęs Pirkėjo anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs Taisyklių 3.5.1. – 3.5.3. punktuose numatytus apmokėjimo būdus, nesumoka už prekes per 2 (dvi) darbo dienas.

6.5. Iškilus neaiškumams dėl užsakyme pateiktos informacijos, Pardavėjas turi teisę susisiekti su Pirkėju užsakyme nurodytais rekvizitais. Prekių pristatymo terminas tokiu atveju pradedamas skaičiuoti nuo susisiekimo su Pirkėju dienos. Pardavėjas turi teisę iš anksto neįspėjęs Pirkėjo anuliuoti jo užsakymą, 1) jei Pardavėjui nepavyksta susisiekti su Pirkėju per 2 (dvi) darbo dienas po užsakymo pateikimo arba 2) jei Pirkėjas nepateikia Pardavėjui prašomos informacijos Pardavėjo nurodytu terminu arba 3) jei Pirkėjas nepateikia Pardavėjui sutikimo jo asmens duomenų tikrinimui.

6.6. Pardavėjas turi kitų teisių, įtvirtintų šiose Taisyklėse, Privatumo politikoje, kituose stickeriai.lt dokumentuose ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

7. Pardavėjo pareigos

7.1. Pardavėjas įsipareigoja aiškiai ir suprantamai elektroninėje parduotuvėje www.stickeriai.lt suteikti Pirkėjui informaciją, įtvirtintą Civilinio kodekso 6.228(7) straipsnyje. Informacijos pateikimas internetiniame puslapyje www.stickeriai.lt viešai (šiose Taisyklėje, Privatumo politikoje, Prekių grąžinimo taisyklėse, prekių aprašyme, kt.) yra laikoma tinkama Pirkėjo informavimo forma.

7.2. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumą. Pardavėjas privalo Pirkėjo Asmens duomenis tvarkyti tik šių Taisyklių, Privatumo politikos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

7.3. Pardavėjas privalo informuoti Pirkėją apie užsakymo įvykdymui reikšmingų www.stickeriai.lt funkcijų sustabdymą ar nutraukimą, taip pat Taisyklių 6.1. – 6.2. punktuose nurodytus pakeitimus. Informacijos pateikimas www.stickeriai.lt laikomas tinkamu Pirkėjo informavimu.

7.4. Taisyklių numatytomis sąlygomis Pardavėjas įsipareigoja pateikti Pirkėjo užsakytas ir šių Taisyklių bei Prekių grąžinimo taisyklių numatyta tvarka priimti Pirkėjo grąžinamas prekes.

7.5. Jei Pardavėjas negali pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, jis įsipareigoja pasiūlyti Pirkėjui analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Jeigu Pardavėjo pasiūlytos analogiškos arba panašios prekės kaina skiriasi nuo pradinės prekės kainos, Pirkėjas turi primokėti skirtumą, susidarantį tarp pradinės prekės kainos ir analogiškos ar panašios prekės kainos, jeigu analogiška arba panaši prekė yra brangesnė už pradinę prekę, arba Pardavėjas privalo grąžinti Pirkėjui sumokėtos kainos už pradinę prekę ir analogišką arba panašią prekę skirtumą, Pirkėjui atsisakius priimti prekę, kuri buvo siūloma kaip analogiška arba panaši, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 14 (keturiolika) darbo dienų, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas, ir visais atvejais atšaukti užsakymą.

7.6. Pardavėjas, nesutikdamas su Pirkėjo reikalavimais, kurie išdėstyti raštu, privalo ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo Pirkėjo kreipimosi gavimo dienos, jeigu Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktai nenustato kitaip, pateikti vartotojui išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą.

7.7. Pardavėjas įsipareigoja vykdyti kitas Taisyklėse, Privatumo politikoje, Prekių grąžinimo taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose Pardavėjui keliamas pareigas.

8. Prekių pristatymas

8.1. Užsakydamas prekes Pirkėjas siuntą gaus vienu iš būdų (priklausomai nuo pristatymo adreso):

8.1.1. pristant per paštą Pirkėjo nurodytu adresu;

8.1.2. pristatant į paštomatą;

8.2.1. Pirkėjas įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą, savo vardą ir pavardę, elektroninio pašto adresą ir/arba telefono numerį.

8.2.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Priimant prekes būtina pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą). Jei Pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam asmeniui.

8.2.3. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.

8.2.4. Pristatymas šiame Taisyklių 8.1. punkte numatytu būdu Pirkėjui yra nemokamas užsakant prekių ne mažiau kaip už 25,00 Eur (dvidešimt penkis eurus ir 00 ct). Užsakius prekių už mažesnę nei šiame punkte numatytą 25,00 Eur sumą, Pirkėjui už prekių pristatymą šiame punkte numatyta tvarka skaičiuojamas 2,50eur. pristatymo mokestis.

8.2.5. Prekių pristatymas šiame Taisyklių 8.2.4 punkte numatytu būdu yra negalimas į Neringos savivaldybės teritoriją.

8.3. Atsiimant prekes, būtina su savimi turėti ir Lietuvos pašto darbuotojui pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą).

8.4. Pardavėjas pateikia prekes Pirkėjui vadovaudamasis prekių aprašymuose nurodytais terminais. Šie terminai yra preliminarūs, be to, netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju, Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo terminus ir kitas sąlygas.

8.5. Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl trečiųjų asmenų kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

8.6. Prekių pateikimo Pirkėjui metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos ir prekės (-ių) būklę bei pasirašyti siuntos perdavimo – priėmimo dokumentą. Pirkėjui pasirašius siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad prekė yra perduota tinkamos būklės, pažeidimų, kurių atsiradimo pagrindas priskirtinas ne gamykliniam brokui, bei prekės (-ių) komplektacijos neatitikimų (tokių, kuriuos galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu) nėra. Pastebėjęs, kad pateiktos prekės pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), prekė (-ės) yra pažeista (-os) ir/ar prekė (-ės) yra netinkamos komplektacijos, Pirkėjas privalo tai pažymėti prekės perdavimo – priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos ir/ar prekės (-ių) pažeidimo/neatitikimų aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės dėl prekių pažeidimų, kai tokių pažeidimų atsiradimo pagrindas nėra gamyklinis brokas bei dėl prekių komplektacijos neatitikimų tik tuomet, jei šiuos neatitikimus galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu.

8.7. Prekių atsitiktinio sunaikinimo ar jų sugedimo rizika pereina Pirkėjui nuo to momento, kai prekė perduota Pirkėjui.

9. Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas

9.1. Elektroninėje parduotuvėje www.stickeriai.lt parduodamų prekių savybės nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

9.2. Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje www.stickeriai.lt siūlomos prekės yra tinkamos kokybės, t.y. prekių savybės atitinka prekės aprašymą. Prekė atitinka Pirkėjo ir Pardavėjo sudarytą prekių pirkimo – pardavimo sutartį, jeigu:

9.2.1. Prekė atitinka Pardavėjo pateiktą aprašymą ir turi tokias savybes kaip ir prekė, kurią Pardavėjas pateikė kaip pavyzdį ar modelį elektroninėje parduotuvėje www.stickeriai.lt;

9.2.2. Prekė tinka naudoti tam, kam tokios rūšies prekės paprastai naudojamos;

9.2.3. Prekė atitinka kokybės rodiklius, kurie paprastai yra būdingi to paties pobūdžio prekėms ir kurių Pirkėjas gali pagrįstai tikėtis pagal prekės pobūdį ir daikto gamintojo, jo atstovo ar pardavėjo viešai paskelbtus pareiškimus, įskaitant reklamą ir daiktų ženklinimą, dėl daikto konkrečių savybių.

9.3. Pardavėjas neatsako už tai, kad www.stickeriai.lt esančios prekės savo dydžiu, forma, spalva, ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų, spalvos ar kitų parametrų dėl Pirkėjo naudojamos technikos savybių ar dėl kitų techninių priežasčių. Pirkėjas prieš įsigydamas prekes privalo įdėmiai perskaityti prekės aprašymą.

9.4. Pardavėjas skirtingoms prekių rūšims suteikia tam tikrą laiką galiojančią kokybės garantiją, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomi tokių prekių aprašymuose ar kartu su prekės sąskaita-faktūra, kuri atitinka garantinį lapą. Pardavėjo teikiama kokybės garantija neapriboja ir nevaržo vartotojų teisių, kurias įsigijus netinkamos kokybės prekę ar paslaugą, jiems nustato teisės aktai.

Krepšelis
Krepšelis šiuo metu tusčias.